Een KMO in volle ontwikkeling

1. Alle klachten of betwistingen dienen ons binnen de acht werkdagen na levering aangetekend gemeld te worden.
2. Gezien wij maatwerk leveren, wordt bij annulering van bestelling een schadevergoeding ter waarde van deze bestelling aangerekend.
3. De levertermijnen worden enkel bij wijze van inlichtingen verstrekt en binden de verkoper niet. Bij vertraging van de levering heeft men recht noch op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
4. Indien de levering of afhaling door keuze van de koper later geregeld wordt dan door verkoper afgesproken, geschiedt de bewaring van de goederen op risico van de koper.
5. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af betreffende vertraging, verliezen of schade te wijten aan stakingen, gebrek aan vervoer, transportremmingen, brand, geval van heirkracht, enz. Hiervoor kan dan ook geen schadevergoeding geëist worden.
6. De verzending van goederen geschiedt steeds op risico van de bestemmeling, zelfs als de verkoopsvoorwaarden vrachtvrije levering insluiten.
7. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
8. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten.
9. De goederen blijven eigendom van de firma tot de factuur volledig betaald is.
10. Facturen lager dan €100 worden vermeerderd met €7,5 administratiekosten.
11. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn onze facturen strikt contant betaalbaar te Ninove bij afhaling of 30 dagen einde maand na ontvangst van de goederen.
12. Bij laattijdige betaling of niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder aanmaning een nalatigheidsintrest van 1% per maand gevorderd worden, berekend vanaf de vervaldag. Bovendien zal zoals gebruikelijk een forfaitaire en niet-aftrekbare schadeloosstelling, gelijk aan 20% van de verschuldigde sommen, met een minimum van €75 aangerekend worden.
13. In geval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Dendermonde en het vredegerecht van Ninove bevoegd.